Informace o zpracování osobních údajů

Jana Stehlíková, IČO: 05968658 se sídlem Churáňovská 2694/5, Praha 5–Smíchov, PSČ 150 00; kontaktní e-mail: jana@infashionstyle.cz, zapsaná v registru živnostenského podnikání (dále jen „správce“) informuje své zákazníky, potenciální zákazníky a zájemce o poskytované služby (dále jen „zákazník“) v souladu s čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“), o zpracování jeho osobních údajů:

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou získány přímo od zákazníka (subjektu údajů), a to v okamžiku objednání některé služby poskytované správcem. Správce se zavazuje zpracovávat přesné osobní údaje pouze za účelem:

 • splnění smlouvy [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR] a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků zákazníka z vadného plnění. Za splnění smlouvy se považuje rovněž poskytování vyžádaných informací vč. zasílání newsletterů, jakkoli může být tato služba poskytována správcem bezúplatně. Neposkytnutí osobních údajů zákazníkem může mít za následek neposkytnutí služby ze strany správce.
 • splnění právní povinnosti [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR], která se na správce vztahuje. Správce má povinnost plnit zákonné povinnosti, které vyplývají z právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

Správce se zavazuje, že nebude zpracovávat osobní údaje způsobem, který je s výše uvedenými účely neslučitelný.

Rozsah osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k výše uvedenému účelu, pro který jsou zpracovávány. Rozsah osobních údajů je následující:

 • jméno a příjmení,
 • adresa trvalého bydliště,
 • emailová adresa,
 • telefonní číslo

(dále jen „osobní údaje“).

Doba zpracování osobních údajů

Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje, které zpracovává za účelem splnění smlouvy po dobu trvání smlouvy, a poté po dobu 5 let. Správce má povinnost uchovávat dané osobní údaje dle obecně závazných právních předpisů, konkrétně dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Po uplynutí této doby má správce povinnost osobní údaje zlikvidovat.

Kategorie příjemců osobních údajů a předávání osobních údajů

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpřístupněny i) příslušným zaměstnancům správce, kteří mají povinnost zachovávat mlčenlivost o těchto údajích, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení těchto osobních údajů; ii) provozovateli e-mailingové aplikace společnosti Mailchimp, se sídlem GA 30308, Atlanta, USA.

Správce prohlašuje, že osobní údaje pro výše uvedené účely nebudou zpřístupněny žádné jiné osobě.

Správce rovněž prohlašuje, že nebude předávat osobní údaje do třetích zemí nebo jakékoli mezinárodní organizaci.

Automatizované rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů žadatele nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování dle čl. 22 nařízení GDPR.

Práva subjektu údajů

Správce informuje žadatele o právech, které mu vyplývají z nařízení GDPR, zejména:

 • práva na přístup k osobním údajům (žadatel má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány dle čl. 15 nařízení GDPR);
 • práva na opravu (žadatel má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a rovněž právo na doplnění neúplných osobních údajů dle čl. 16 nařízení GDPR);
 • práva na výmaz (žadatel má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se žadatele týkají, pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 nařízení GDPR);
 • práva na omezení zpracování (žadatel má právo na to, aby správce omezil zpracování, v případech stanovených v čl. 18 nařízení GDPR);
 • právo na přenositelnost údajů (žadatel má právo získat osobní údaje, které
  se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případech uvedených v čl. 20 nařízení GDPR);
 • práva nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně
  na automatizovaném zpracování (žadatel má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká dle čl. 22 GDPR);
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
  se sídlem Pplk. Sochora 727/27, PSČ 170 00, Praha 7.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jelikož nenaplňuje zákonné podmínky pro vznik takové povinnosti.

Veškeré fotografie uvedené na tomto webu jsou autorské, vztahují se na ně autorská práva podle platných zákonů České republiky a v souladu s mezinárodními smlouvami a závaznými právními akty.

Osoby vyobrazené na fotografiích zveřejněných na této internetové stránce vyjádřili svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů.